Mona Sahlin har fått in en debattartikel i DN igen.

Mona Sahlin: ”Arbetslösheten har ökat de senaste året”

Sanningen: Än minskar arbetslösheten.

Mona Sahlin: ”Den borgerliga regeringen har förvärrat ekonomin genom flera allvarliga felbedömningar.”

Sanningen är att KI, som får antas vara med kvalificerade än Mona Sahlin att bedöma denna sak skriver:

”Eftersom den nya regeringens politik medför en ökad arbetskraft och en ökad sysselsättning behöver företagen utöka sin kapitalstock via högre investeringar. Sammantaget innebär detta att BNP-tillväxten 2007–2010 i genomsnitt blir ca 0,3 procentenheter högre per år till följd av den nya regeringens politik, se diagram 20. BNP blir därmed ca 1,1 procent högre 2010.”

Mona Sahlin: ”Under de senaste åren har Sverige haft en mycket stark jobbtillväxt. Regeringens finanspolitiska råd framhåller att detta är ett resultat av den goda konjunkturen.”

I Svensk finanspolitik – Finanspolitiska rådets rapport 2008, kan vi på sida 8 läsa:

”Regeringens sysselsättningspolitiska reformer, i första hand sänkningen av a-kassan och jobbskatteavdraget, kan antas få betydande positiva sysselsättningseffekter på sikt.”

Och på sida 178 kan vi läsa

”de sänkningar av akasseersättningen som gjorts på sikt kan antas minska arbetslösheten med mellan 0,5 och 1,8 procentenheter.”

Bara regeringens reform av akasseersättningen har/kommer alltså att leda till en arbetslöshet som är 0,5 till 1,8 procentenheter lägre än vad den skulle varit annars. Lägg där till också alla andra reformer som jobbskatteavdrag, sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar och så vidare.

KI har skrivit så här (s. 22):

”För perioden 2007–2010 har Konjunkturinstitutets makroekonomiska modell KIMOD använts för att bedöma hur den nya regeringens politik påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. De reformer som beskrivits ovan bedöms medföra att sysselsättningen stiger med ca 55 000 personer mer och att BNP ökar med ca 1,1 procent mer fram till 2010 än vad som annars skulle ha blivit fallet. Eftersom utbudet bedöms stiga snabbare än efterfrågan 2007–2010 blir dock resursutnyttjandet på arbetsmarknaden mindre ansträngt, trots att antalet arbetade timmar stiger. Löne- och inflationstrycket i ekonomin blir därmed lägre, vilket innebär att den nya regeringens politik har en dämpande effekt på den prognostiserade reporäntebanan.”

Mona Sahlin: ”Under de senaste tolv månaderna ökade arbetslösheten med 28 700 personer, enligt SCB.”

Jasså? Än minskar arbetslösheten.

Mona Sahlin: ”Det började redan under de första månaderna vid regeringsmakten. Regeringen tog inte hänsyn till konjunkturläget, utan inledde mandatperioden med stora, ofinansierade skattesänkningar. Effekten blev att Riksbanken ansåg sig tvingad att höja räntan.”

– Riksbanken började höja räntan redan i början av 2006 från skadligt låga 1,5%. Göran Persson har KU anmälts för att försöka hålla ränta nere.

” Statsminister Göran Persson ser inget behov av en räntehöjning från Riksbanken.
– Jag ser inga tecken på inflationstryck i svensk ekonomi. Det är möjligt att Riksbanken har information som vi inte har. Höjer de räntan så ska det bli intressant att läsa motiveringen till det, sade Persson till journalister i samband med onsdagens partiledardebatt.”

”Göran Persson har anledning att frukta en tidig räntehöjning. Penningpolitiken, som alltså styrs av Riksbanken och inte regeringen, har med den historiskt låga räntan (1,50 procent) varit expansiv, vilket påskyndat konjunkturuppgången. Den är i sin tur helt nödvändig för att regeringens ekonomiska politik ska hinna ge resultat i ökad sysselsättning och lägre arbetslöshet – avgörande frågor för en socialdemokratisk regering som vill vinna valet.”

TT: Perssons ränteutspel får kritik

Jepp, och en ekonomisk politik som syftar på att få fram bra siffror till val genom att stimulera förtida konsumtion med låga räntor, måste senare betalas igen på något sätt. Vad behändigt att kunna beskylla dem som får städa upp…

Mona Sahlin: ”I dag har en halv miljon människor lämnat försäkringen och står utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet.”

– Känner inte socialdemokraterna till grundförsäkringen?

Mona Sahlin: ”Dessa nya skattesänkningar som Reinfeldt beskriver som en ”finanspolitisk stimulans” kommer enligt finansdepartementets egna kalkyler att närmare till hälften tillfalla höginkomsttagare.”

– Vid det här laget så är det ju vida känt att när socialdemokraterna pratar om höginkomsttagare så pratar de om normala LO-arbetare. Fast själv anser hon sig vara medelklass med en lön på 126.000 kr i månaden.

Mona Sahlin: ”Just nu pågår ett ras i kvaliteten i välfärden när resurserna minskar på grund av försämrad ekonomisk utveckling och ogenomtänkta skattesänkningar.”

Sanningen är att igår så skrev Sveriges kommuner och landsting: ”Det har aldrig satsats så mycket pengar på välfärden som i dag.”

Länkar:
DN: Än minskar arbetslösheten
SKL: Satsningar på välfärdstjänster har ökat
SVD: Rekordpengar till välfärden
KI: Effekter av den nya regeringens ekonomiska politik
Finanspolitiska rådets rapport 2008
Aftonbladet: S: Vi vill stärka välfärden

Intressant, andra bloggar om: , , ,